Bjerkreim kommune

Herradshuset

mai 2011 018 web lite

   

ARKIVPLAN FOR BJERKREIM KOMMUNE

FØREMÅL

 Føremålet med arkivplan til Bjerkreim kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Bjerkreim kommune.

Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene m.m..

Arkivplanen skal sikra at Bjerkreim kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

 Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleiar har det daglege ansvaret for arkivtenesta og utarbeidar verksemsdplan. Godkjend verksemdsplan skal vere med i kommunen sin årsplan.

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som administrasjonssjef i Bjerkreim kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen.

 

rådmann

   

Ørsdalen

Hale Bop