Arkivplan.no

Bjerkreim kommune

Herradshuset

mai 2011 018 web lite

   

ARKIVPLAN FOR BJERKREIM KOMMUNE

FØREMÅL

Føremålet med arkivplan til Bjerkreim kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Bjerkreim kommune.

Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene m.m.

Arkivplanen skal sikra at Bjerkreim kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleiar har det daglege ansvaret for arkivtenesta.

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som administrasjonssjef i Bjerkreim kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen.

 

rådmann

   

Ørsdalen

Hale Bop